Få overblik over Energiøens udbud og opgaver

Hjemmeside skal hjælpe øens lokale virksomheder med at skabe overblik over kommende opgaver i forbindelse med Energiø Bornholm. Læs mere

Roadmapping Bornholm 2030

Potentialer for det lokale erhvervsliv

Energiøen skal skabe arbejdspladser, arbejde til lokale virksomheder og give afledte effekter. Allerede nu kan bornholmske virksomheder deltage i erhvervsrettede aktiviteter med fokus på Energiøen. 

Erhvervssiden

Energiø Bornholm gør Danmark og Europa grønnere

Bornholm skal være verdens første energiø og et knudepunkt for intelligent, grøn energi. Det vil skabe værdi for Bornholm og bornholmerne gennem tekniske og energimæssige projekter, som skaber jobs og uddannelse på øen.

Om Energiøen

Udstillingen "Vores energiø" om potentialer for Bornholm

Bornholms Regionskommune har skabt udstillingen "Vores energiø" om den forskel, energiøen kan gøre for vores samfund. Se en digital version af udstillingen her: 

"Vores energiø"

Fotos: Ørsted, BRK og Destination Bornholm - Nikolaj Beyer og Stefan Asp

Hvorfor skal Bornholm være energiø?

Den unikke placering

Bornholms placering i Østersøen gør øen oplagt som centrum for grøn energi i Østersøområdet

Masser af havvind

Danmarks største sammenhængende områder for havvind ligger ved Bornholm og i Nordsøen

Grøn energi til Danmark

Ved at skabe en energiø på Bornholm kan flest mulige danskere blive forsynet med grøn strøm

Seneste nyt

14-05-2024

Samarbejdet om at være energiøer i Østersøen udvides med den estiske ø, Saaremaa

 

Den 7. maj blev Østersø-samarbejdet mellem Åland, Gotland og Bornholm, udvidet med endnu en ø. 

 

På dagen, hvor også årets energitopmøde Baltic Energy Island Summit 2024 fandt sted, underskrev Saaremaas borgmester Mikk Tuisk et tillæg til den allerede eksisterende samarbejdsaftale. 

 

Dermed får parterne mulighed for at få endnu flere perspektiver på de vigtige temaer i samarbejdet, og sammen vil øerne arbejde på at understøtte den infrastruktur, som muliggør energiøerne i Østersøen, udvikle modeller til lokal inddragelse og modeller for lokal værdiskabelse. Til gavn for øerne i samarbejdet og for hele Europas grønne omstilling

 

Se TV2/Bornholms indslag om udvidelsen her

14-05-2024

Energistyrelsen offentliggør Plan for Program Energiø Bornholm

Energistyrelsen skriver:

"Plan for Program Energiø Bornholm sætter rammerne for den kommende energiø på Bornholm og ud for kysten. Energiø Bornholm skal bestå af en havvindmøllepark syd for Bornholm samt højspændingsanlæg på Bornholm og Sjælland.

 

Energiøen kommer til at få en kapacitet på op til 3,8 GW og spiller dermed en vigtig rolle i udfasningen af fossile energikilder.

 

Energistyrelsen har på baggrund af en miljøvurdering af planen samt indkomne høringssvar vurderet, at det er muligt at vedtage Plan for Program Energiø Bornholm.

 

Energistyrelsen har i processen foretaget en række arealmæssige justeringer af planområderne for at tilgodese miljøforhold og arealbindinger i området, såsom fuglebeskyttelsesområder, forsvarsområder og skibstrafikruter.

 

Som en del af processen har Energistyrelsen holdt en række borgermøder i 2021, 2022 og 2023 i forbindelse med høringsperioder, hvor borgere, interessenter og myndigheder har indgivet idéer, forslag, bekymringer og stillet spørgsmål til udkast til planen og miljøvurderingen.

 

Med planen fastsættes de overordnede rammer for kommende anlægsprojekter for Energiø Bornholm. Planen alene giver ikke mulighed for etablering af anlæg.

 

Energistyrelsens afgørelse kan påklages til Energiklagenævnet i en 4-ugers periode frem til den 10. juni 2024."

 

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside her

14-05-2024

Høringsfristen for planerne for højspændingsstationen til energiøen er forlænget til 16. juni 2024

 

Læs mere og find høringsmaterialet her

15-04-2024

Borgermøde om planerne for energi-ø anlægget

Bornholms Regionskommunen inviterer sammen med Energinet til et borgermøde, hvor du kan komme og stille dine spørgsmål til den igangværende høring af plangrundlaget for højspændingsstationen (landanlægget) til Energiø Bornholm.

 

På borgermødet vil vi give information om dokumenternes og projektets indhold samt den videre proces. Du får mulighed for at stille spørgsmål om de emner, som du er optaget af.

 

Borgermødet finder sted den 23. april kl. 16.30 – 18.00
på Snorrebakken 66 i Rønne

 

​Program 
Borgmester, Jacob Trøst byder velkommen
Repræsentanter fra Bornholms Regionskommune fortæller om, hvad der er i høring
Repræsentanter fra Energinet fortæller om projektet
Spørgsmål i plenum

 

Energinet og Bornholms Regionskommune vil være tilstede under hele mødet.


Der serveres kaffe, the og postevand - alle er velkomne.​

Læs mere og find høringsmaterialet her

25-03-2024

Høring af planerne for højspændingsstationen til Energiø Bornholm

Bornholms Regionskommunes kommunalbestyrelse besluttede 19. marts 2024 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 20, forslag til lokalplan nr. 152 og tilhørende miljørapport i offentlig høring i perioden 20. marts til 15. maj 2024. Forslagene skal muliggøre det tekniske anlæg – en stor højspændingsstation på Bornholm, som er en del af det samlede projekt Energiø Bornholm. Forslaget til lokalplanen fastsætter detaljerede bestemmelser for, hvordan byggeriet kan placeres, og hvordan det skal se ud. Miljørapporten beskriver hvilke miljømæssige hensyn, der er taget og hvilke miljømæssige påvirkninger, planerne kan medføre. Der vil blive afholdt et borgermøde i høringsperioden, dato/tidspunkt bliver annonceret her på siden samt på kommunens hjemmeside BRK.dk.

 

Høringssvar til planforslagene skal være kommunens Planafdeling i hænde senest 15. maj 2024

Læs mere og find høringsmaterialet her

19-02-2024

Flere job i vindmølleindustrien på Bornholm

Task Engineering har i samarbejde med Campus Bornholm og Jobcenter Bornholm opkvalificeret 7 kandidater, som alle indgår i arbejdet med at samle og udskibe vindmøller fra Rønne Havn i forbindelse med projektet Baltic Eagle.

 

Som en naturlig forlængelse af projekt Klar til Energiø Bornholm har Jobcenter Bornholm og Campus Bornholm fortsat deres gode samarbejde om at rekruttere og opkvalificere til vindmølleindustrien. Denne gang i samarbejde med Task Engineering, som har brug for ekstra arbejdskraft.

 

”Tilbage i oktober 2023 fik vi ansat 14 nye medarbejdere, men efterspørgslen har været større og vi har derfor opkvalificeret yderligere 7 i samarbejde med Campus Bornholm og Jobcenter Bornholm. Det foregik her i starten af februar og de er allerede godt i gang med arbejdet”, fortæller Engineer Project / HSE Manager, Peter Klausch fra Task Engineering og fortsætter; ”Derudover har vi også fundet en medarbejder i Holland, som er kommet her til med familien. Så vi bidrager til, at vi bliver lidt flere på Bornholm. Vi har i alt 23 ansatte på nuværende tidspunkt og de er alle bosat på Bornholm”.

 

Opkvalificeringen er foregået på Campus Bornholm i uge 6, hvor forløbet er etableret i samarbejde med Global Wind Academy, som varetog undervisningen.

 

Kursisterne har gennemgået det obligatoriske ”Basic Safety Training” forløb med førstehjælp, brandbekæmpelse, højderedning og manual handling (ergonomi ved forflytning af større enheder) samt kurset ”Slinger Signaller”.

 

Slinger Signaller giver deltagerne viden og færdigheder til at udføre anhuggeropgaver ved løft med kraner. Deltagerne lærer om forskelligt anhugningsgrej, anvendelse, mærkning og godkendelsesregler samt vigtigheden i at have en klar og sikker kommunikation med kranoperatøren.

02-02-2024

Åland, Gotland og Bornholm underskriver samarbejdsaftale

Bornholm er ikke alene om at se ind i en fremtid som energiø. Både Åland og Gotland vil også i løbet af få år rykke fra periferi til centrum af en ny energivirkelighed. De tre øer deler derfor også den samme udfordring, hvor de skal finde ud af, hvordan de håndterer denne nye virkelighed, hvor den grønne omstilling ikke blot er lokal, men en central forudsætning for den grønne omstilling i EU.


På den baggrund rejste Bornholms borgmester Jacob Trøst til Åland d. 22. januar, hvor han sammen Katrin Sjögren, premierminister på Åland og Gotlands borgmester Meit Fohlin underskrev en hensigtserklæring, hvor Østersøens 3 energiøer aftaler at opbygge et samarbejde, der skal ruste de tre øer til deres nye rolle

 

Bornholms borgmester, Jacob Trøst, ser mange fordele ved samarbejdet:
“Bornholm står overfor en udvikling, som er uden lige i øens historie. I den situation er det vigtigt, at vi har gode venner og samarbejdspartnere, der ligesom os skal balancere vores ønske om at bidrage til den grønne omstilling i EU, samtidig med, at vi sikrer lokal værdiskabelse. Jeg ser frem til dialogen med de to andre øer, og til at vi i fællesskab arbejder for at fremme nationale, europæiske og private investeringer, der både accelererer den grønne omstilling og skaber lokal udvikling.”


Den nye aftale vækker stor glæde hos de to bornholmske folketingspolitikere.


Lea Wermelin udtaler:
“Vores energiø Bornholm bliver et grønt kraftcenter ude på havet med en helt ny måde at lave havvind på. Det gør ikke bare en stor forskel for klimaet, men har også et stort potentiale for udvikling, innovation og arbejdspladser på Bornholm og i hele Østersø-området. Derfor er det helt rigtigt, at Bornholm nu slår sig sammen i et samarbejde med Åland og Gotland, så vi kan gribe det potentiale.”


Peter Juel-Jensen istemmer:
“Det glæder mig meget, at vi med denne aftale får pustet nyt liv ind i samarbejdet omkring Østersøen. Energiøerne har stort potentiale for lokale arbejdspladser og innovation af hele erhvervslivet. Det er afgørende, at vi styrker samarbejdet både på nationalt og lokalt niveau, så vi kan drage mest muligt nytte af hinandens viden på området. Jeg glæder mig derfor til at følge samarbejdet, som jeg bakker helhjertet op om.”

Læs hele hensigtserklæringen her

20-12-2023

Ny aftale giver håb om gunstige vilkår for erhvervsudvikling samt kompensation

En ny politisk aftale om energiparker, der blev indgået i sidste uge, lægger op til, at fire ministerier skal i dialog med Bornholm om mulige lokale gevinster i forbindelse med etableringen af energiø Bornholm.

 

Regeringen har i sidste uge indgået en aftale om større energiparker på land og mere kompensation til naboer til solceller og vindmøller. Aftalen giver håb om, at de gunstige vilkår for etablering og lokal kompensation, der er aftalt for energiparker med vedvarende energi på land også kommer til at gælde for Bornholm i forbindelse med Energiø Bornholm.

 

Aftalen indeholder således et selvstændigt afsnit om Energiø Bornholm, hvori der lægges op til dialog mellem fire ministerier (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, By-, Land- og Kirkeministeriet, Erhvervsministeriet og Miljøministeriet) og Bornholms Regionskommune om mulighederne for lokale gevinster i forbindelse med landanlægget.

 

Regeringen vil i foråret 2024 fremsætte en ny lov om større energiparker på baggrund af aftalen, som blev indgået i denne uge.


Det særlige bornholmerafsnit i aftalen
”Ligeledes noterer aftaleparterne sig, at der på Bornholm er tilkendegivet særlige udfordringer i forbindelse med havvindsprojektet vedrørende samplacering af havvindmølleparker med relevante elforbrugende virksomheder i tilknytning til kommende transmissionsanlæg. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, By-, Land- og Kirkeministeriet, Erhvervsministeriet og Miljøministeriet vil gå i dialog med Bornholms Regionskommune herom med udgangspunkt i de vilkår for statsligt engagement, som er aftalt for energiparker generelt”.

Læs hele aftalen her Læs Energistyrelsens omtale af aftalen her

30-11-2023

Energinet og 50Hertz starter udbud på Energiø Bornholm

Energinet fremrykker udbud på opgaver til Energiø Bornholm, for at komme tidligt i markedet og sikre sig mulighed for at købe højspændingsudstyr. Fremrykningen får dog ikke konsekvenser for hverken miljøvurderingen af projektet eller arbejdet med at lave en lokalplan for landanlægget.

 
Der er stor efterspørgsel efter el-teknisk udstyr til den grønne omstilling. Energinet har på baggrund af dialog med kommende leverandører besluttet at fremrykke udbud af opgaver til Energiø Bornholm, for på den måde at komme frem i køen til at købe kabler og det tekniske udstyr til landanlæggene på blandt andet Bornholm. Fremrykningen får dog ikke konsekvenser for den overordnede tidsplanen eller de processer, der allerede er i gang:

 

”Man kan sige, at vi ændrer I vores planer for at kunne holde vores planer. Der er rigtig mange, der skal bygge infrastruktur til den grønne omstilling, så hvis vi ikke fremrykkede udbuddet, ville vi ikke kunne få det udstyr, vi skal bruge, når vi skal bruge det”, forklarer Hanne Storm Edlefsen, der er direktør for Energiøer i Energinet.

 

Udbuddet bliver delt op i en række store opgaver. I dag udsendes udbud på det el-tekniske udstyr til stationerne, samt et udbud af produktion og installation af kablet på havbunden mellem Bornholm og Sjælland. Senere udbydes opgaven med at bygge stationsbygningerne i helholdsvis Danmark og Tyskland, samt installation af kablerne på land og undersøgelse af ueksploderet ammunition på havet.

 

Energinet forventer at have afsluttet udbuddene i anden halvdel af 2024 og at anlægsarbejdet kan begynde i 2025.

 

Læs mere om det fremrykkede energiø-udbud Læs mere om Energinet og 50Hertz starter udbudsproces

17-10-2023

Energistyrelsen inviterer alle med interesse i den kommende Energiø Bornholm, til at komme med spørgsmål og kommentarer til Udkast til Plan for Program Energiø Bornholm samt den tilhørende Miljørapport
Energistyrelsen igangsætter en 8-ugers høring af Udkast til Plan for Program Energiø Borholm med den tilhørende Miljørapport. Høringen løber over perioden fra mandag d. 2. oktober til fredag den 1. december 2023.

 

I forbindelse med høringen afholdes der borgermøder på Bornholm og Sjælland. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig borgermødet.

 

Bornholm: onsdag den 25. oktober 2023 kl. 18.30, på Green Solution House, Strandvejen 79, 3700 Rønne

Sjælland: torsdag den 26. oktober 2023 kl. 18.30, på adressen: Thon Partner Hotel Høje Taastrup, Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup.

Læs mere

14-09-2023

Rønne Havn offentliggør PtX feasibility-studie

En EU-finansieret undersøgelse tegner vejen for lokal Power-to-X-produktion af grønne brændstoffer på Bornholm. Der er basis for at producere grønne brændstoffer på Bornholm. Det konkluderer rapporten, som i det sidste år har undersøgt muligheden for lokal Power-to-X-produktion af grøn energi på Bornholm.

Læs mere

29-06-2023

Virtuel udstilling om energiøen

Udstillingen "Vores energiø" har rejst rundt på Bornholm de sidste tre måneder, og står nu på Elværket de kommende måneder. Fik du ikke set den derude, kan du se en digital udgave her.

Læs mere

28-06-2023

Energinet tilpasser planen for landanlæg

På baggrund af høringssvar, borgermøder på Bornholm og Sjælland samt yderligere detailprojektering har Energinet foretaget en række tilpasninger af planen for energiøens landanlæg.

Læs mere

15-06-2023

Debattér energiøen på Folkemødet

Vi har samlet en række arrangementer om energiø, havvind, grøn strøm og fremtidens elsystem, som du kan deltage i på årets Folkemøde.

Læs mere

Hvad betyder Energiøen for dig?

Nabo til byggeriet

Hvad betyder byggeriet af landanlægget for lodsejere og naboer i området?

Læs mere

Lokal erhvervsvirksomhed

Hvordan kan du og din virksomhed gribe Energiøens potentialer?

Læs mere

Nysgerrig borger

Vil du vide mere om Energiøen og dens betydning for Bornholm og verden?

Læs mere

Sose Strand. Foto: Destination Bornholm

OM ENERGIØEN

Læs mere

Arnager Strand. Foto: Destination Bornholm - Martin Birk