Energinet tilpasser planen for landanlæg

28-06-2023

På baggrund af høringssvar, borgermøder på Bornholm og Sjælland samt yderligere detailprojektering har Energinet foretaget en række tilpasninger af planen for energiøens landanlæg.

 

Miljøstyrelsen afholdt i november og december 2022 den første offentlige høring om Energiø Bornholm. På baggrund af de høringssvar, der er afgivet samt borgermøder på Bornholm og Sjælland, har Energinet foretaget en række ændringer og præciseringer i projekteringen af højspændingsanlæg og kabelforbindelse.

 

På Bornholm består tilpasningen i, at det udpegede område til landanlæg og kabler på land bliver indsnævret til fem ”ruter” (se illustration). Derudover bliver kabelforbindelsen fra Bornholm til Sjælland til ét system, og stationen får tilføjet et vekselstrømsanlæg til fremtidig opkobling til det bornholmske elnet. Energinet præsenterede forslaget til placering af landanlægget i marts, men de øvrige tilpasninger er nye tilføjelser til projektplanen.

 

Foreløbigt fem udpegede ruter for kabler
Som led i detailplanlægningen har Energinet nu indsnævret det område langs kysten, hvor kabler til anlægget skal føres i land. Foreløbigt bliver det til fem kabelruter, som er blevet miljøvurderede. De to østlige ruter er tiltænkt kabler, der skal føre strømmen fra havvindmølleparkerne ind til anlægget på land. I én af ruterne mod vest bliver der gravet kabler ned, som skal forbinde anlægget på Bornholm til anlægget på Sjælland.

 

Kabelforbindelen til Tyskland er et særskilt projekt med egen miljøvurdering, men den vil også blive gravet ned i en af de vestlige kabelruter.

 

Læs mere om de øvrige tilpasninger hos Energinet og i høringsmaterialet til Miljøstyrelsens supplerende idéhøring (Miljøkonsekvensrapport for transmissionsanlæg til opkobling af vindenergi ved Bornholm).

 

Kabler og kabelgrave til landanlæg

Den strøm, der skal sendes mellem Bornholm og Sjælland bliver jævnstrøm (DC), som er bedst at sende over store afstande.

Systemet består af tre højspændingskabler, som leder strømmen. De tekniske specifikationer for kablerne til Tyskland er endnu ikke kendt, og det er også uafklaret, hvordan kablerne fra havvindmølleparkerne vil blive tilsluttet, og hvor mange kabler, der potentielt skal nedgraves på land, da det bl.a. vil afhænge af vindmølleparkerne.

Energinet er allerede i dialog med de lodsejere, der kan få gravet kabler ned på deres jord. Der vil blive brugt anlægsmaskiner til udgravning af kabelgraven, udtrækning af kabler, transport af sand m.v., hvilket vil betyde øget tung trafik i området.

På havet vil kablerne blive samlet og lagt i en kabelgrav på havbunden. Ved kysten bliver kablerne skilt ad og ført i land ved hjælp af det, man kalder ”styret underboring”. På land vil højspændingskablerne blive lagt fladt ved siden af hinanden på bunden af kabelgraven med en afstand på ca. 40 cm.

Du kan læse mere om kabler hos Energinet. Nedgravning af kabler vil også blive nærmere beskrevet i den miljøkonsekvensrapport, som bygherren Energinet skal udarbejde.

BORNHOLM - VERDENS FØRSTE ENERGIØ

 

Ved etableringen af energiøen i Østersøen i 2030 bliver Bornholm verdens første energiø og knudepunkt for intelligent grøn energi.

Etableringen kommer til at skabe værdi for Bornholm og bornholmerne og både tekniske og energimæssige samt job-, uddannelses- og samfundsmæssige muligheder.
Læs mere her

Læs mere her: