NABO TIL LANDANLÆGGET

Hvad har det af betydning og konsekvenser at bo tæt på landanlægget?

Information til lodsejere og naboer 

Når landanlægget til strømmen fra havvindmølleparken skal etableres, vil der naturligt være omkostninger for mennesker og natur i det berørte område. Det er en lang og kompliceret proces, og de enkelte myndigheder vil gøre deres bedste for at berørte borgere holdes informeret undervejs. 

Det er Energistyrelsen, der er myndighed for etablering af energiøen.  De har pålagt Energinet at stå for forundersøgelser af de aktuelle områder på Bornholm, mens Miljøstyrelsen skal udarbejde miljøkonsekvensvurderinger. Derefter er det Bornholms Regionskommune, der skal godkende den endelige placering af landanlægget.

Energinet er bygherre på landanlæg og kabelføring, og de hyrer en entreprenør til selve arbejdet. Alle er pålagt at sikre, at det eksisterende miljø og naturen i området bliver påvirket mindst muligt. 

Sose strand syd for det mulige anlægsområde. Foto: Destination Bornholm

Forundersøgelse af området

Energinet går i løbet af efteråret 2022 i gang med geofysiske og geotekniske forundersøgelser af det 258 hektar store landområde syd for Aakirkeby. Forundersøgelserne kigger på områdets geografi, samt dyre- og planteliv. Resultatet af undersøgelserne skal bruges af Miljøstyrelsen til at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering. Den bliver vigtig for Bornholms Regionskommune, når den skal træffe beslutningen om, hvor landanlæg og kabler skal placeres, sådan at de påvirker mennesker og miljø i området mindst muligt. I vinteren 2022/2023 afholdes workshops med arkitektfirmaet bag anlægget, hvor borgere kan give input til, hvordan anlægget skal se ud.  

Læs mere hos Energinet

Det udpegede bruttoområde for placering af landanlægget.

Fastlæggelse af endeligt areal

Det er Energinet, der indkredser det endelige areal ud fra de data, de indsamler. Derefter er det Bornholms Regionskommune, der skal fastlægge det endelige areal. Kommunalbestyrelsen udarbejder og træffer beslutning om lokalplanen, hvor placeringen skal fremgå. Det forventes at ske i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillæg i efteråret 2023, som vedtages i foråret 2024. Herefter skal den sidste miljøtilladelse gives af ???. Det endelige areal bliver på 70-90 hektar, og der vil i processen være løbende dialog med de lodsejere, som bliver berørt af beslutningen. 

Læs mere om

Egnede steder på kysten hvor kabler fra vindmølleparken kan føres i land til højspændingsanlægget.

Selve anlægsfasen

Når det endelige areal er udvalgt og godkendt, kan byggeriet gå i gang, forventeligt i efteråret 2025. Både under forundersøgelser og i selve anlægsfasen vil Energinet være i dialog med de berørte lodsejere, så der opstår færrest mulige gener for beboere i området. Den enkelte lodsejer indgår aftaler om forhold på ejendommen med Energinets repræsentanter, som informerer den entreprenør, der skal udføre arbejdet.  Arbejdet med kablerne begynder i 2026 med underboringer, mens nedgravning af selve kablerne sættes i gang i 2027. Hele anlægget forventes at stå klar i 2028/2029. 

Læs mere hos Energinet

TIDSPLAN!

Hvilke muligheder har du for at blive hørt?

Direkte dialog

Energinet går forud for forundersøgelser og anlægsbyggeri i direkte dialog med berørte lodsejere.

Borgermøder og workshops

Både Energinet og Bornholms Regionskommune afholder løbende borgermøder og workshops, hvor du kan komme med dine synspunkter.

Officielle høringer

Undervejs i forløbet er der indlagt offentlige høringer, hvor alle borgere kan komme med input til politikerne og beslutningstagere.

Hvad kan du forvente som berørt lodsejer eller nabo til projektet?

Bliv klogere på frivillige aftaler, erstatning, ekspropriering og hvordan anlægsprojektet planlægges i samarbejde med lodsejeren:

Vil du informeres løbende?

Tilmeld dig vores nabo-nyhedsbrev hvis du vil holdes opdateret på projektet, processer og arrangementer.