Nyheder om Energiø Bornholm

Seneste nyt om havvindmølleparken og landanlægget på Bornholm. 

14-05-2024

Samarbejdet om at være energiøer i Østersøen udvides med den estiske ø, Saaremaa

 

Den 7. maj blev Østersø-samarbejdet mellem Åland, Gotland og Bornholm, udvidet med endnu en ø. 

 

På dagen, hvor også årets energitopmøde Baltic Energy Island Summit 2024 fandt sted, underskrev Saaremaas borgmester Mikk Tuisk et tillæg til den allerede eksisterende samarbejdsaftale. 

 

Dermed får parterne mulighed for at få endnu flere perspektiver på de vigtige temaer i samarbejdet, og sammen vil øerne arbejde på at understøtte den infrastruktur, som muliggør energiøerne i Østersøen, udvikle modeller til lokal inddragelse og modeller for lokal værdiskabelse. Til gavn for øerne i samarbejdet og for hele Europas grønne omstilling

 

Se TV2/Bornholms indslag om udvidelsen her

14-05-2024

Energistyrelsen offentliggør Plan for Program Energiø Bornholm

Energistyrelsen skriver:

"Plan for Program Energiø Bornholm sætter rammerne for den kommende energiø på Bornholm og ud for kysten. Energiø Bornholm skal bestå af en havvindmøllepark syd for Bornholm samt højspændingsanlæg på Bornholm og Sjælland.

 

Energiøen kommer til at få en kapacitet på op til 3,8 GW og spiller dermed en vigtig rolle i udfasningen af fossile energikilder.

 

Energistyrelsen har på baggrund af en miljøvurdering af planen samt indkomne høringssvar vurderet, at det er muligt at vedtage Plan for Program Energiø Bornholm.

 

Energistyrelsen har i processen foretaget en række arealmæssige justeringer af planområderne for at tilgodese miljøforhold og arealbindinger i området, såsom fuglebeskyttelsesområder, forsvarsområder og skibstrafikruter.

 

Som en del af processen har Energistyrelsen holdt en række borgermøder i 2021, 2022 og 2023 i forbindelse med høringsperioder, hvor borgere, interessenter og myndigheder har indgivet idéer, forslag, bekymringer og stillet spørgsmål til udkast til planen og miljøvurderingen.

 

Med planen fastsættes de overordnede rammer for kommende anlægsprojekter for Energiø Bornholm. Planen alene giver ikke mulighed for etablering af anlæg.

 

Energistyrelsens afgørelse kan påklages til Energiklagenævnet i en 4-ugers periode frem til den 10. juni 2024."

 

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside her

14-05-2024

Høringsfristen for planerne for højspændingsstationen til energiøen er forlænget til 16. juni 2024

 

Læs mere og find høringsmaterialet her

15-04-2024

Borgermøde om planerne for energi-ø anlægget

Bornholms Regionskommunen inviterer sammen med Energinet til et borgermøde, hvor du kan komme og stille dine spørgsmål til den igangværende høring af plangrundlaget for højspændingsstationen (landanlægget) til Energiø Bornholm.

 

På borgermødet vil vi give information om dokumenternes og projektets indhold samt den videre proces. Du får mulighed for at stille spørgsmål om de emner, som du er optaget af.

 

Borgermødet finder sted den 23. april kl. 16.30 – 18.00
på Snorrebakken 66 i Rønne

 

​Program 
Borgmester, Jacob Trøst byder velkommen
Repræsentanter fra Bornholms Regionskommune fortæller om, hvad der er i høring
Repræsentanter fra Energinet fortæller om projektet
Spørgsmål i plenum

 

Energinet og Bornholms Regionskommune vil være tilstede under hele mødet.


Der serveres kaffe, the og postevand - alle er velkomne.​

Læs mere og find høringsmaterialet her

25-03-2024

Høring af planerne for højspændingsstationen til Energiø Bornholm

Bornholms Regionskommunes kommunalbestyrelse besluttede 19. marts 2024 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 20, forslag til lokalplan nr. 152 og tilhørende miljørapport i offentlig høring i perioden 20. marts til 15. maj 2024. Forslagene skal muliggøre det tekniske anlæg – en stor højspændingsstation på Bornholm, som er en del af det samlede projekt Energiø Bornholm. Forslaget til lokalplanen fastsætter detaljerede bestemmelser for, hvordan byggeriet kan placeres, og hvordan det skal se ud. Miljørapporten beskriver hvilke miljømæssige hensyn, der er taget og hvilke miljømæssige påvirkninger, planerne kan medføre. Der vil blive afholdt et borgermøde i høringsperioden, dato/tidspunkt bliver annonceret her på siden samt på kommunens hjemmeside BRK.dk.

 

Høringssvar til planforslagene skal være kommunens Planafdeling i hænde senest 15. maj 2024

Læs mere og find høringsmaterialet her

19-02-2024

Flere job i vindmølleindustrien på Bornholm

Task Engineering har i samarbejde med Campus Bornholm og Jobcenter Bornholm opkvalificeret 7 kandidater, som alle indgår i arbejdet med at samle og udskibe vindmøller fra Rønne Havn i forbindelse med projektet Baltic Eagle.

 

Som en naturlig forlængelse af projekt Klar til Energiø Bornholm har Jobcenter Bornholm og Campus Bornholm fortsat deres gode samarbejde om at rekruttere og opkvalificere til vindmølleindustrien. Denne gang i samarbejde med Task Engineering, som har brug for ekstra arbejdskraft.

 

”Tilbage i oktober 2023 fik vi ansat 14 nye medarbejdere, men efterspørgslen har været større og vi har derfor opkvalificeret yderligere 7 i samarbejde med Campus Bornholm og Jobcenter Bornholm. Det foregik her i starten af februar og de er allerede godt i gang med arbejdet”, fortæller Engineer Project / HSE Manager, Peter Klausch fra Task Engineering og fortsætter; ”Derudover har vi også fundet en medarbejder i Holland, som er kommet her til med familien. Så vi bidrager til, at vi bliver lidt flere på Bornholm. Vi har i alt 23 ansatte på nuværende tidspunkt og de er alle bosat på Bornholm”.

 

Opkvalificeringen er foregået på Campus Bornholm i uge 6, hvor forløbet er etableret i samarbejde med Global Wind Academy, som varetog undervisningen.

 

Kursisterne har gennemgået det obligatoriske ”Basic Safety Training” forløb med førstehjælp, brandbekæmpelse, højderedning og manual handling (ergonomi ved forflytning af større enheder) samt kurset ”Slinger Signaller”.

 

Slinger Signaller giver deltagerne viden og færdigheder til at udføre anhuggeropgaver ved løft med kraner. Deltagerne lærer om forskelligt anhugningsgrej, anvendelse, mærkning og godkendelsesregler samt vigtigheden i at have en klar og sikker kommunikation med kranoperatøren.

02-02-2024

Åland, Gotland og Bornholm underskriver samarbejdsaftale

Bornholm er ikke alene om at se ind i en fremtid som energiø. Både Åland og Gotland vil også i løbet af få år rykke fra periferi til centrum af en ny energivirkelighed. De tre øer deler derfor også den samme udfordring, hvor de skal finde ud af, hvordan de håndterer denne nye virkelighed, hvor den grønne omstilling ikke blot er lokal, men en central forudsætning for den grønne omstilling i EU.


På den baggrund rejste Bornholms borgmester Jacob Trøst til Åland d. 22. januar, hvor han sammen Katrin Sjögren, premierminister på Åland og Gotlands borgmester Meit Fohlin underskrev en hensigtserklæring, hvor Østersøens 3 energiøer aftaler at opbygge et samarbejde, der skal ruste de tre øer til deres nye rolle

 

Bornholms borgmester, Jacob Trøst, ser mange fordele ved samarbejdet:
“Bornholm står overfor en udvikling, som er uden lige i øens historie. I den situation er det vigtigt, at vi har gode venner og samarbejdspartnere, der ligesom os skal balancere vores ønske om at bidrage til den grønne omstilling i EU, samtidig med, at vi sikrer lokal værdiskabelse. Jeg ser frem til dialogen med de to andre øer, og til at vi i fællesskab arbejder for at fremme nationale, europæiske og private investeringer, der både accelererer den grønne omstilling og skaber lokal udvikling.”


Den nye aftale vækker stor glæde hos de to bornholmske folketingspolitikere.


Lea Wermelin udtaler:
“Vores energiø Bornholm bliver et grønt kraftcenter ude på havet med en helt ny måde at lave havvind på. Det gør ikke bare en stor forskel for klimaet, men har også et stort potentiale for udvikling, innovation og arbejdspladser på Bornholm og i hele Østersø-området. Derfor er det helt rigtigt, at Bornholm nu slår sig sammen i et samarbejde med Åland og Gotland, så vi kan gribe det potentiale.”


Peter Juel-Jensen istemmer:
“Det glæder mig meget, at vi med denne aftale får pustet nyt liv ind i samarbejdet omkring Østersøen. Energiøerne har stort potentiale for lokale arbejdspladser og innovation af hele erhvervslivet. Det er afgørende, at vi styrker samarbejdet både på nationalt og lokalt niveau, så vi kan drage mest muligt nytte af hinandens viden på området. Jeg glæder mig derfor til at følge samarbejdet, som jeg bakker helhjertet op om.”

Læs hele hensigtserklæringen her

20-12-2023

Ny aftale giver håb om gunstige vilkår for erhvervsudvikling samt kompensation

En ny politisk aftale om energiparker, der blev indgået i sidste uge, lægger op til, at fire ministerier skal i dialog med Bornholm om mulige lokale gevinster i forbindelse med etableringen af energiø Bornholm.

 

Regeringen har i sidste uge indgået en aftale om større energiparker på land og mere kompensation til naboer til solceller og vindmøller. Aftalen giver håb om, at de gunstige vilkår for etablering og lokal kompensation, der er aftalt for energiparker med vedvarende energi på land også kommer til at gælde for Bornholm i forbindelse med Energiø Bornholm.

 

Aftalen indeholder således et selvstændigt afsnit om Energiø Bornholm, hvori der lægges op til dialog mellem fire ministerier (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, By-, Land- og Kirkeministeriet, Erhvervsministeriet og Miljøministeriet) og Bornholms Regionskommune om mulighederne for lokale gevinster i forbindelse med landanlægget.

 

Regeringen vil i foråret 2024 fremsætte en ny lov om større energiparker på baggrund af aftalen, som blev indgået i denne uge.


Det særlige bornholmerafsnit i aftalen
”Ligeledes noterer aftaleparterne sig, at der på Bornholm er tilkendegivet særlige udfordringer i forbindelse med havvindsprojektet vedrørende samplacering af havvindmølleparker med relevante elforbrugende virksomheder i tilknytning til kommende transmissionsanlæg. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, By-, Land- og Kirkeministeriet, Erhvervsministeriet og Miljøministeriet vil gå i dialog med Bornholms Regionskommune herom med udgangspunkt i de vilkår for statsligt engagement, som er aftalt for energiparker generelt”.

Læs hele aftalen her Læs Energistyrelsens omtale af aftalen her

30-11-2023

Energinet og 50Hertz starter udbud på Energiø Bornholm

Energinet fremrykker udbud på opgaver til Energiø Bornholm, for at komme tidligt i markedet og sikre sig mulighed for at købe højspændingsudstyr. Fremrykningen får dog ikke konsekvenser for hverken miljøvurderingen af projektet eller arbejdet med at lave en lokalplan for landanlægget.

 
Der er stor efterspørgsel efter el-teknisk udstyr til den grønne omstilling. Energinet har på baggrund af dialog med kommende leverandører besluttet at fremrykke udbud af opgaver til Energiø Bornholm, for på den måde at komme frem i køen til at købe kabler og det tekniske udstyr til landanlæggene på blandt andet Bornholm. Fremrykningen får dog ikke konsekvenser for den overordnede tidsplanen eller de processer, der allerede er i gang:

 

”Man kan sige, at vi ændrer I vores planer for at kunne holde vores planer. Der er rigtig mange, der skal bygge infrastruktur til den grønne omstilling, så hvis vi ikke fremrykkede udbuddet, ville vi ikke kunne få det udstyr, vi skal bruge, når vi skal bruge det”, forklarer Hanne Storm Edlefsen, der er direktør for Energiøer i Energinet.

 

Udbuddet bliver delt op i en række store opgaver. I dag udsendes udbud på det el-tekniske udstyr til stationerne, samt et udbud af produktion og installation af kablet på havbunden mellem Bornholm og Sjælland. Senere udbydes opgaven med at bygge stationsbygningerne i helholdsvis Danmark og Tyskland, samt installation af kablerne på land og undersøgelse af ueksploderet ammunition på havet.

 

Energinet forventer at have afsluttet udbuddene i anden halvdel af 2024 og at anlægsarbejdet kan begynde i 2025.

Læs mere om det fremrykkede energiø-udbud Læs mere om Energinet og 50Hertz starter udbudsproces

17-10-2023

Energistyrelsen inviterer alle med interesse i den kommende Energiø Bornholm, til at komme med spørgsmål og kommentarer til Udkast til Plan for Program Energiø Bornholm samt den tilhørende Miljørapport

Energistyrelsen igangsætter en 8-ugers høring af Udkast til Plan for Program Energiø Borholm med den tilhørende Miljørapport. Høringen løber over perioden fra mandag d. 2. oktober til fredag den 1. december 2023.

 

I forbindelse med høringen afholdes der borgermøder på Bornholm og Sjælland. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig borgermødet.

 

Bornholm: onsdag den 25. oktober 2023 kl. 18.30, på Green Solution House, Strandvejen 79, 3700 Rønne

Sjælland: torsdag den 26. oktober 2023 kl. 18.30, på adressen: Thon Partner Hotel Høje Taastrup, Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup.

 

Læs mere

14-09-2023

Rønne Havn offentliggør PtX feasibility-studie

En EU-finansieret undersøgelse tegner vejen for lokal Power-to-X-produktion af grønne brændstoffer på Bornholm. Der er basis for at producere grønne brændstoffer på Bornholm. Det konkluderer rapporten, som i det sidste år har undersøgt muligheden for lokal Power-to-X-produktion af grøn energi på Bornholm.

Læs mere

29-06-2023

Virtuel udstilling om energiøen

Udstillingen "Vores energiø" har rejst rundt på Bornholm de sidste tre måneder, og står nu på Elværket de kommende måneder. Har du endnu ikke fået set den, kan du se en digital udgave her.

Læs mere

28-06-2023

Energinet tilpasser planen for landanlæg

På baggrund af høringssvar, borgermøder på Bornholm og Sjælland samt yderligere detailprojektering har Energinet foretaget en række tilpasninger af planen for energiøens landanlæg.

Læs mere

15-06-2023

Debattér energiøen på Folkemødet

Vi har samlet en række spændende debatter om energiø, havvind, grøn strøm og fremtidens elsystem, som du kan gå til på årets Folkemøde. 

Læs mere

08-06-2023

Udstilling og rejs hjem-pizza som afslutning på Folkemødet

Som afslutning på årets Folkemødet på Bornholm inviterer Energinet, Bornholms Regionskommune og Baltic Energy Island til rejs hjem-pizza og en rundvisning i udstillingen "Energy Island" i Rønne Gl. Elværk søndag den 18. juni.

Læs mere

08-06-2023

Få overblik over Energiøens udbud og opgaver

En ny hjemmeside skal hjælpe øens lokale virksomheder med at skabe overblik over kommende opgaver i forbindelse med Energiø Bornholm.

Læs mere

01-06-2023

Rammerne for Energiø Bornholm slås fast i ny politisk aftale

En bred politisk aftale sætter rammerne for Danmarkshistoriens største udbygning af havvind på op til 14 GW. Samtidig står det nu klart, at aftalepartierne er enige om at igangsætte udbud af 3 GW havvind som en del af Energiø Bornholm.

Læs mere

30-05-2023

Åbent hus i udstillingen ’Energy Island’ på Rønne Gl. Elværk

Hvad er en energiø, hvordan fungerer den, og hvad betyder den for Bornholm? Det er nogle af de spørgsmål, som tages op i en ny udstilling på Rønne Gl. Elværk

Læs mere

22-05-2023

Bornholmernes bud på fremtidens energiø er nu samlet i en publikation

Emnerne, som bornholmerne bragte frem på borgmesterens borgermøde sidst i marts, bliver i den kommende tid drøftet af kommunalbestyrelsen på et par møder.

Læs mere

20-04-2023

Delegation fra Bornholm i Folketinget

Med sig har delegationen nogle vigtige budskaber om, hvordan vi på Bornholm ser mulighederne for at udvikle vores lokalsamfund i forbindelse med Energiø Bornholm. 

Læs mere

18-04-2023

Borgermøde om visioner og potentialer

231 borgere var den 30. marts mødt op til borgmesterens borgermøde i Søndermarkshallen i Rønne for at tale om Bornholms fremtid som energiø.

Læs mere

17-04-2023

Energinet er igen i gang med prøveboringer

Energinet er igen begyndt på prøveboringer for at teste undergrunden langs Bornholms sydkyst, på steder hvor kablerne til Energiø Bornholm muligvis skal føres i land.

Læs mere

13-04-2023

Energinet har placeret landanlægget

Energinet og Arkitema har præsenteret deres forslag til placering og udformning af højspændingsanlægget til Energiø Bornholm. 

Læs mere

12-04-2023

Vil du være med til at forme energiøens fremtid?

En gruppe af samfundsforskere søger interviewpersoner og workshopdeltagere, der vil dele deres tanker, ideer, bekymringer og perspektiver på den kommende energiø.

Læs mere

22-03-2023

Borgermøde 30.marts: Energiø for hele Bornholm

Borgmesteren inviterer alle bornholmere til borgermøde 30. marts

Læs mere

08-03-2023

Energinet præsenterer udformning af landanlægget

Mandag den 20. marts præsenterer Energinet sit bud på design og placering af den kommende omformerstation, der skal bygges syd for Aakirkeby, som en del af Energiø Bornholm. Arrangementet foregår i Møbelfabrikken i Nexø og er åbent for alle.

Læs mere

09-02-2023

Borgmesteren inviterer til borgermøde i marts 

Borgmester i Bornholms Regionskommune, Jacob Trøst, inviterer til en debat om betydning og mulighederne for Bornholm i kølvandet på Energiøen. 

Læs mere

02-02-2023

En sidste chance for at se arkitekternes udstilling

Missede du arkitekturworkshoppen? Så får du en sidste chance for at se udstillingen, når workshoppens udstilling udstilles på Rådhuset på Snorrebakken indtil tirsdag den 7. februar. 

Læs mere

31-01-2023

Invitation til workshop for unge

Energinet inviterer øens unge med ind i arkitektens tegnestue, når der afholdes en særlig ungeworkshop om Energiø Bornholm, og hvordan den kommende omformerstation bedst passes ind i landskabet på Sydbornholm.

Læs mere

12-01-2023

Nu inviterer Energinet og Arkitema til 2. workshop om arkitektur

Energinet inviterer bornholmerne med ind i arkitektens tegnestue, når der afholdes den anden af to workshops om Energiø Bornholm, og hvordan den kommende omformerstation bedst passes ind i landskabet på Sydbornholm.

Læs mere

22-12-2022

COWI offentliggør rapport om Energiøens erhvervspotentialer

COWI har netop offentliggjort en rapport om de erhvervspotentialer, Bornholm kan stå over for i forbindelse med Energiøen. Rapporten beskriver projektets faser, etablering af landanlæg og havvindmølleparker samt tidsplan for projektet.

Læs mere

19-12-2022

Business case for Energiø Bornholms elinfrastruktur - gevinst at forbinde til Tyskland

Energinet har offentliggjort business case for Energiø Bornholms elinfrastruktur. Den viser, at der er god samfundsøkonomi i at forbinde havvind fra Energiø Bornholm til både Danmark og Tyskland.

Læs mere

15-12-2022

Gode idéer til landanlægget 

Arkitekter, ingeniører og borgere mødtes til fælles snakke om udformning og udseende af det kommende landanlæg. 

Læs mere

28-11-2022

Bredt fremmøde fra hele øen ved Energinets borgermøde i Aakirkeby

Omkring 200 bornholmere var mødt op i Aakirkebyhallerne tirsdag den 22. november for at få Energinet i tale om det kommende landanlæg til Energiø Bornholm. 

Læs mere

25-11-2022

Hvordan skal landanlægget se ud? Energinet inviterer alle borgere til workshop

Hvordan sikrer vi, at landanlægget passer ind i den bornholmske natur? Hvordan gør vi anlægget pænere at kigge på? Vil du give input til Energinet og arkitekterne bag Energiøens landanlæg, så kom til workshop den 14. december på Bornholms Højskole. 

Læs mere

07-11-2022

Høring og borgermøde om miljøkonsekvensvurdering af Energiø Bornholm

Miljøstyrelsen indleder i dag miljøkonsekvensvurderingen af Energiø Bornholm. Det sker med en såkaldt første offentlighedsfase, hvor alle interesserede kan indsende høringssvar. Som en del af høringen inviterer Energinet til borgermøde i Aakirkebyhallerne den 22. november.

Læs mere

01-09-2022

Styrket samarbejde mellem Østersølandene om energiforsyning

Med en historisk aftale mellem Danmark og de andre Østersølande under topmødet på Marienborg i august 2022 fik den grønne energi et kærligt skub på vejen. Marienborg-Erklæringen blev underskrevet af statsministrene fra de otte deltagende lande og den rummer klar enighed om at stå sammen i opbygningen af en mere bæredygtig forsyningssikkerhed.

Læs mere

29-08-2022

Stærkt dansk partnerskab styrker innovation og erhvervsudvikling af energi

Ørsted, Siemens Gamesa, DTU og Energinet går sammen med Bornholms Regionskommune, Bornholms Energi & Forsyning og Rønne Havn A/S m.fl. om at etablere partnerskabet Baltic Energy Island på Bornholm. Målet er at skabe et globalt knudepunkt for innovation, test og ...

Læs mere

29-08-2022

Energiø Bornholm kommer til at kunne eksportere 3 GW strøm

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har i dag 29. august 2022 meldt ud, at den planlagte energiø ved Bornholm udvides nu fra 2 til 3 GW – og Tyskland kobles på. Samt at vindmøllerne vil blive placeret fra 45 km indtil 15 km fra den ...

Læs mere

11-08-2022

Energinet indleder en række undersøgelser af undergrunden på det sydlige Bornholm

Energinet oplyser, at de som bygherre på den kommende transformerstation til Energiø Bornholm i uge 32, 2022 har udsendt breve til ca. 50 lodsejere i det udpegede ’bruttoområde’ sydvest for Åkirkeby. I brevet orienterer de lodsejere om, at de igangsætter geofysiske og ...

Læs mere

07-07-2022

Spørgsmål & svar om Energiø Bornholm  

Energiø Bornholm fylder meget i de bornholmske medier og generelt i bornholmernes samtaler, hvilket ifølge Lillian Rasch Madsen, direktør i Bornholms Regionskommune, er helt forventeligt:

"Energiøen vil ændre vores udsigt mod horisonten syd for øen, ligesom nogle af øens borgere vil skulle vænne sig til ...

Læs mere

04-07-2022

Så starter ’markedsdialog’ om Energiø Bornholm

Energistyrelsen har den 1. juli 2022 udsendt invitation til markedsdialog for potentielle bydere på etablering af deres offshore vindudbud ’Energiø Bornholm’.

Dialogen foregår i august og september 2022 med Energistyrelse og Energinet.

Læs mere

01-07-2022

Virksomhederne skal klædes på til energiøen 

PL Entreprise, JF Data, Sellesborg Entreprenørfirma er blot et udpluk af de ca. 35 bornholmske virksomheder, som mandag var mødt op til Nationalt Center for Grøn Energis kickoff-event for øens virksomheder. Her kunne de blandt andet møde ...

Læs mere

22-06-2022

Invitation: Kickoff-arrangement for øens virksomheder om Energiø Bornholm

Bornholm bliver med Energiø Bornholm et af Danmarks nye knudepunkter inden for vedvarende energiproduktion Det indebærer masser af potentialer for øens erhvervsdrivende. De lokale virksomheder på Bornholm inviteres derfor til et kickoff arrangement ...

Læs mere

14-06-2022

Stort bornholmsk engagement i energiøen 

I forbindelse med Danmarks Radios dækning 23. maj 2022 af regionskommunens aktuelle høringsproces om Energiø Bornholms landanlæg, udtalte lektor i energiplanlægning fra Aalborg Universitet Kristian Borch, at Folketinget har begrænset klageadgangen i forbindelse med etableringen af Energiø Bornholm ...

Læs mere

04-05-2022

BRK imødekommer ønske fra Borgerforening Energiø Bornholm

Høringsperioden forlænges med 14 dage for regionskommunens høring: Indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen for højspændingsstation til Energiø Bornholm. Den nye frist er den 23. maj 2022. Høringsperioden forlænges, fordi Bornholms Regionskommune imødekommer ...

Læs mere

03-05-2022

150 til borgermøde om Energiø Bornholm

Tirsdag 26. april 2022 afholdt Energinet, Energistyrelsen og Bornholms Regionskommune et borgermøde i Aakirkeby-Hallerne. Der var sat stole frem til 150 mennesker, og de blev stort alle sammen besat. Borgmester i Bornholms Regionskommune, Jacob Trøst (K), er tilfreds med det store fremmøde: "Det understreger, hvad vi også ...

Læs mere

11-04-2022

Borgermøde om Energiø Bornholm: Dialog om højspændingsstation og kabelføring

Tirsdag den 26. april 2022 afholdes borgermøde om Energiø Bornholm – med særligt fokus på det udpegede bruttoområde for højspændingsstationen og mulige steder til kabelføringen.
Alle borgere på Bornholm samt øvrige interesserede bydes velkomne til at deltage i borgermøde om Energiø Bornholm. Bag borgermødet står Bornholms Regionskommune, Energistyrelsen og Energinet, der vil stå klar til at ...

Læs mere

23-02-2022

Nu starter den konkrete planlægning af energiøens højspændingsstation

Som led i etableringen af Energiø Bornholm, har ca. 30 lodsejere fået et fysisk brev i deres postkasse fra Energinet. De knap 30 lodsejere er placeret inden for et bruttoområde, som Energinet undersøger til den højspændingsstation, der skal placeres på den sydlige del af Bornholm.

Energinet har udpeget et bruttoområde på ca. 260 hektar, hvor ...

Læs mere

07-01-2022

Bornholm bliver Nationalt Center for Grøn Energi

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har offentliggjort, at de vil yde 27,2 mio. kr. i økonomisk støtte til, at Bornholm bliver et nationalt knudepunkt for viden om grøn energi, udvikling af teknologi, innovation, bæredygtighed og en pioner inden for grøn erhvervsudvikling.

Udmeldingen vækker begejstring hos borgmester Jacob Trøst: "Med tilsagnet om Nationalt Center for Grøn Energi får Bornholm en helt ekstraordinær vækstmulighed ...

Læs mere

07-01-2022

Nu taler Energinet om tilkobling af det Bornholmske elnet til Energiø Bornholm

Energinet lancerede den 7. januar 2022 en nyhed om, at de vil arbejde på at sikre en kobling af det bornholmske elnet til Energiø Bornholm.

Bliver det bornholmske elnet koblet til energiøen vil strømmen komme de bornholmske borgere og virksomheder til gode. Derudover vil tilkoblingen betyde, at Bornholm ikke længere ...

Læs mere

30-11-2021

Borgermøde om plan for Energiø Bornholm

Mandag den 29. november 2021 inviterede Bornholms Regionskommune til borgermøde om etableringen af energiøen i Østersøen. Cirka 130 deltog på mødet på Green Solution House i Rønne for at høre Bornholms Regionskommune, Energistyrelsen, Energinet og Bornholms Energi & Forsyning fortælle om både de politiske aftaler, placeringen af ...

Læs mere

29-06-2021

Forundersøgelser til energiøen i Østersøen er i gang

Den 29. juni 2021 fik Energinet grønt lys til at udføre forundersøgelser på havet for de kommende havvindmølleparker i Østersøen.

Forundersøgelserne er et kæmpestort arbejde, da kabler og anlæg til energiøen skal krydse et virvar af sejlruter, fiskeområder, allerede planlagte havvindsområder osv. Forundersøgelserne giver ligeledes Energinet ret til at indsamle relevante oplysninger om ...

Læs mere