Nabo til landanlægget

Hvad har det af betydning og konsekvenser at bo tæt på landanlægget? Hvad med det lokale miljø og dyreliv? Læs mere om energiøens landanlæg her. 

Information til lodsejere og naboer

Når landanlægget til strømmen fra havvindmølleparken skal etableres, vil der naturligt være konsekvenser for mennesker og natur i det berørte område. Etableringen er en kompleks og tidskrævende proces, men de involverede myndigheder har meldt ud, at de vil informere om processen undervejs. 

Aftalen om at etablere energiøer er vedtaget i Folketinget i 2020. Herefter er det Energistyrelsen, der er myndighed for etablering af energiøen.  Styrelsen har pålagt Energinet at stå for forundersøgelser af de aktuelle områder på Bornholm, mens Miljøstyrelsen skal udarbejde miljøkonsekvensvurderinger. Derefter er det Bornholms Regionskommune, der skal godkende den endelige placering af landanlægget.

Energinet er bygherre på landanlæg og kabelføring, og finder gennem et udbud en entreprenør til selve arbejdet. Alle er pålagt at sikre, at det eksisterende miljø og naturen i området bliver påvirket mindst muligt. Endelig udbydes koncessionerne til vindmølleparkerne af Energistyrelsen. 

Energinet laver jordprøver ved Sose strand syd for det mulige anlægsområde. Foto: Energinet

Forundersøgelse af området

Energinet går i løbet af efteråret 2022 i gang med geofysiske og geotekniske forundersøgelser af det 258 hektar store landområde syd for Aakirkeby. Forundersøgelserne kigger på områdets geografi samt dyre- og planteliv. Der laves også arkæologiske undersøgelser af området. Undersøgelserne bruges af Miljøstyrelsen til at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering. Den bliver vigtig for Bornholms Regionskommune, når den skal beslutte, hvor landanlæg og kabler skal placeres. I vinteren 2022/2023 afholdt arkitektfirmaet bag anlægget workshops, hvor borgere kunne give input til, hvordan anlægget skal se ud.  

Læs mere hos Energinet

Det udpegede areal for placering af landanlægget med Søndre Landevej mod syd og Limensgade mod øst

Fastlæggelse af endeligt areal

Energinet har i marts 2023 indkredset det endelige areal ud fra de data, de har indsamlet fra bl.a. Miljøstyrelsen. Herfra er det Bornholms Regionskommune, der skal fastlægge det endelige areal. Kommunalbestyrelsen udarbejder og træffer beslutning om lokalplanen, hvor placeringen skal fremgå. Det forventes at ske i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillæg i efteråret 2023, som vedtages i foråret 2024. Herefter skal den endelige miljøtilladelse gives af Miljøstyrelsen - en såkaldt §25-tilladelse. Det endelige areal bliver på 107 hektar, og når arealet er udpeget og godkendt, sendes anlægget i udbud i efteråret 2023.

Læs mere hos Energistyrelsen

Udpegede kabelkorridorer til kabler fra havvindmølleparker samt kabelforbindelse til Sjælland og Tyskland

Område til kabler indsnævres

Det område langs kysten, hvor kabler til anlægget skal føres i land, er nu indsnævret til fem kabelkorridorer. På baggrund af en miljøvurdering af de udpegede korridorer, vil der i én af de tre korridorer vest for anlægget blive gravet kabler ned, som skal forbinde anlægget på Bornholm til anlægget på Sjælland. Kabelforbindelsen til Tyskland er et særskilt anlægsprojekt med egen miljøvurdering, men vil som udgangspunkt også blive gravet ned i én af de vestlige korridorer. De to østlige korridorer er tiltænkt kabler, der skal føre strømmen fra havvindmølleparkerne ind til stationsanlægget.

Læs mere hos Energistyrelsen

Arkitemas forslag til udformning af energiøens landanlæg på Sydbornholm

Selve anlægsfasen

Når Energinet har valgt en entreprenør til anlægget, kan byggeriet gå i gang, forventeligt i efteråret 2025. Både under forundersøgelser og i selve anlægsfasen vil Energinet være i dialog med de berørte lodsejere, så der opstår færrest mulige gener for beboere i området. Den enkelte lodsejer indgår aftaler om forhold på ejendommen med Energinets repræsentanter, som informerer den entreprenør, der skal udføre arbejdet.  Arbejdet med kablerne begynder i 2026 med underboringer, mens nedgravning af selve kablerne sættes i gang i 2027. Hele anlægget forventes at stå klar i 2029. 

Læs mere hos Energinet

Energinet laver jordprøver ved Sose strand ifm. geotekniske og geofysiske forundersøgelser. Foto: Energinet

Energinets forslag til placering af energiøens højspændingsanlæg.

Illustration: Arkitema

Energinet har placeret landanlægget

Energinet har i marts 2023 indsendt en lokalplansanmodning til Bornholms Regionskommune, hvori de placerer landanlægget i det udlagte bruttoareals sydøstligste ende. 

Læs mere

Tidsplan for etablering af Energiøen

Hvilke muligheder har du for at blive hørt?

Direkte dialog

Energinet går forud for forundersøgelser og anlægsbyggeri i direkte dialog med berørte lodsejere.

Borgermøder og workshops

Både Energinet og Bornholms Regionskommune afholder løbende borgermøder og workshops, hvor du kan komme med dine synspunkter.

Officielle høringer

Undervejs i forløbet er der indlagt offentlige høringer, hvor alle borgere kan komme med input til politikerne og beslutningstagere.

Hvad kan du forvente som berørt lodsejer eller nabo til projektet?

Bliv klogere på frivillige aftaler, erstatning, ekspropriering og hvordan anlægsprojektet planlægges i samarbejde med lodsejeren:

Ølene. Foto: Stefan Asp - Destination Bornholm