Foto: Ehmitrich - Unsplash 

COWI offentliggør rapport om Energiøens erhvervspotentialer

22-12-2022

COWI har netop offentliggjort en rapport om de erhvervspotentialer, Bornholm kan stå over for i forbindelse med Energiøen. Rapporten beskriver projektets faser, etablering af landanlæg og havvindmølleparker samt tidsplan for projektet.

 

Derudover er der fokus på erhvervspotentialer, typer af opgaver i etableringsfasen, bud på hvilke opgaver der vil kunne lande hos lokale leverandører og eventuelle opgaver, hvis Bornholm udpeges til at varetage opgaven som servicehavn. Og så beskrives det, hvilke forudsætninger, der skal til for at realisere de erhvervsmæssige potentialer, særligt i forhold til underleverandør-muligheder og afledte aktiviteter.

 

Konsulentvirksomheden har i løbet af efteråret arbejdet på at samle information om og undersøgt erhvervspotentialer for Bornholm i forbindelse med Energiøen. Alt sammen ud fra den viden der er tilgængelig på nuværende tidspunkt.

 

Fire overordnede anbefalinger

Rapporten indeholder fire overordnede anbefalinger (se s. 8) for, hvordan Bornholm får mest muligt ud af Energiø Bornholm-projektet:

  • Synliggør de lokale kompetencer og kapaciteter: Adgang til relevante leverandører er af stor betydning for at sikre opgaver til det lokale erhvervsliv. Samtidig er det væsentligt at skabe relationer mellem entreprenør/operatør og de lokale virksomheder for at skabe tryghed i at opgaver, der sendes ud til de lokale virksomheder, bliver løst og at krav til kvalitet og dokumentation er forventningsafstemt tidligt.
  • Kommunen bør bane vej for fremtidige behov: Kommunen bør udarbejde en langsigtet plan og strategi for, hvordan Bornholm bedst rustes til de behov for logistik, infrastruktur og arbejdskraft, der vil blive efterspurgt.
  • Prioritér og planlæg overnatningskapacitet: Efterspørgslen på overnatning på hoteller, vandrehjem, sommerhuse m.v. vil stige i perioder, og baseret på erfaringer fra andre danske havvindprojekter, kan det skabe kapacitetsudfordringer, når både mandskab og turister skal finde overnatning i højsæsonen.
  • Understøt at flere gennemfører en erhvervsuddannelse: Hvis den øgede arbejdskraftefterspørgsel skal besættes med lokal arbejdskraft bosat på Bornholm, kræver det en langsigtet arbejdsmarkeds- og uddannelsesindsats, som understøtter, at flere gennemfører en erhvervsuddannelse.

I rapporten indgår blandt andet erfaringer fra andre store anlægsprojekter ved Femern Belt og Hvide Sande og deres erfaringer med at skabe lokale arbejdspladser, synliggørelse af lokale leverandører, oprettelse af erhvervsnetværk og meget mere.
 

Et samlet udbudsoverblik

Nationalt Center for Grøn Energi arbejder med at skabe udvikling på Bornholm rundt om Energiø Bornholm. Én af centrets opgaver er at udarbejde overblik over opgaver til erhvervslivet, der opstår i forbindelse med projektet. I sidste ende for at bidrage til lokal erhvervsudvikling på Bornholm.

 

Udbudsoverblikket skal bl.a. hjælpe de lokale virksomheder med et overblik over hvornår der planlægges udbud, hvilke typer opgaver der planlægges, hvornår det forventes at det planlagte arbejde skal udføres samt hvilke kompetencer der er behov for, for at kunne byde ind på opgaverne. Udbudsoverblikket skal også danne overblik over de afledte opgaver, som forventes at opstå i forbindelse med etableringen af Energiø Bornholm.  

 

Der vil i løbet af foråret 2023 blive lanceret en offentlig tilgængelig hjemmeside, hvor al relevant information om udbud, opgavetyper, tidsplaner, viden om koncessionsvindere, afledte opgaver, m.m. vil blive samlet. Den vil løbende blive opdateret.

 

Da det fortsat er tidligt i processen, er der en del information om udbud, tidsplaner, processer og andet, som endnu ikke er afklaret. I slutningen af 2024 vil der forhåbentligt være nærmere afklaring.

 

Udarbejdelse af udbudsoverblikket ifm. Energiø Bornholm udføres i et samarbejde mellem Energy Cluster Denmark og Bornholms Regionskommune i dialog med Business Center Bornholm og Offshore Center Bornholm samt med en følgegruppe af lokale virksomheder. 

BORNHOLM - VERDENS FØRSTE ENERGIØ

 

Ved etableringen af energiøen i Østersøen i 2030 bliver Bornholm verdens første energiø og knudepunkt for intelligent grøn energi.

Etableringen kommer til at skabe værdi for Bornholm og bornholmerne og både tekniske og energimæssige samt job-, uddannelses- og samfundsmæssige muligheder.
Læs mere her

Læs mere her: